YHTEYSTIEDOT

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Koulukatu 2
29200 Harjavalta

Käyntiosoite Koulukatu 7, Harjavalta
Lehtonen Tiina
lastenvalvoja
Puhelin:044 906 7555
puhelinaika: ma, ti, to ja pe klo 9-10 


LASTENVALVONNAN TEHTÄVÄT

 Lastenvalvojat hoitavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämistä koskevat asiat ja vahvistavat sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sekä elatuksesta. 

Sopimistilaisuudessa vanhemmat itse päättävät lapsen asioista. Lastenvalvoja avustaa vanhempia sopimukseen pääsemisessä ja vahvistaa tehdyt sopimukset. Jos vanhemmat eivät pääse keskinäiseen sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta tai elatuksesta, he hakevat ratkaisua käräjäoikeudesta. Näin vanhemmat siirtävät osan itselleen kuuluvasta lapsia koskevasta päätösvallasta tuomioistuimen päätettäväksi. Riitatilanteissa tuomioistuin pyytää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain perusteella sosiaalilautakunnalta selvityksen vanhempien ja lapsen tilanteesta. Selvitystä ei kuitenkaan ole pyydettävä, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen asian ratkaisemisen kannalta. Olosuhdeselvitys on merkittävä osa oikeudenkäyntiaineistoa päätettäessä lapsen huolto- ja tapaamisasiasta.

Vanhempien tekemää sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä voidaan muuttaa joko uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Uuden sopimuksen tekeminen edellyttää aina kummankin sopijaosapuolen suostumusta asiaan. Elatusavun määrän muuttamisen edellytyksenä on, että niissä olosuhteissa, joiden perusteella elatusapu on vahvistettu, on tapahtunut niin oleellisia muutoksia, että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena.

Lisätietoa perheoikeudellisista palveluista löydät https://kessote.fi/palvelut/perheoikeudelliset-palvelut/